KVKK Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ


KVKK BAŞVURU VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında Karaçoban Belediyesi olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.
6698 sayılı hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak belirtmiş olduğumuz kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Karaçoban Belediyesi tarafından işlenebilecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 
Veri Sorumlusu sıfatımızla kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi ve kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasının temel prensibimiz olduğunu bildiririz. Kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni Belediyemiz, resmi mevzuatta yapılacak değişiklikler bünyesinde her daim güncelleme hakkını saklı tutar.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle sıralanmıştır;
a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Belediyemizin bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında, KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, vatandaş ilişkilerinin yönetilmesi ve yürütülebilmesi, vatandaş taleplerinin karşılanabilmesi gibi kapsamlarda kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bunları;

››Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılabilmesi amacıyla,
›› Kurumsal web sitemiz üzerindeki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,
›› Belediyemiz hattı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
›› Elektronik ortam ve platformlarda (internet vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
›› Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
›› Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, çeşitli kamusal faaliyetlerde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
›› Vatandaşlarımıza tavsiyeler verebilmek, hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,
››İş akitlerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,
››İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak,
››Sosyal yardımlarda yurttaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak yurttaşları belirleyebilmek,
›› Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerileri alarak bunları değerlendirebilmek ve çözümlemek,
›› Evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. tüm belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek,
›› Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,
›› İnternet ortamında vatandaşlarımıza daha iyi bir ile etkileşim sağlamak,
››Hizmet binamız içinde güvenlik kameraları marifetiyle bina, tesis, park gibi yerlerde kamera görüntüleri kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek,
››Belediyecilik hizmetleri kapsamındaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ve yurttaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek,
››Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçlarını sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasalara uygun olarak veri toplamak,
››Web sitesi üzerinden sitemizi kullananlar “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmek,
››Kurumumuzla iş amaçlı bağı bulunanların kişilerin iletişim amacıyla adres ve iletişimi gerçekleştirebilmek,
››Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
››Vatandaşlarımıza daha iyi belediyecilik hizmetleri verebilmek, yurttaşlarımızın lehine iş süreçlerini geliştirebilmek,
››Vatandaş memnuniyetini ölçmek için saha anketleri, web sitesi üzerinden elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
››Yurttaşlarımızdan gelen belediyecilik hizmetleri ile ilgili vatandaş şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, sorunları çözebilmek,
››İş başvurularınızı, staj başvurularınızı değerlendirebilmek,
››Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
››Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
››Sendikal haklarla ilgili olarak çalışanların lehine olacak şekilde sendikal haklardan çalışanlarımızın faydalanmasını sağlamak,
››Kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmek amacıyla alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Belediyemiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediyesiyle, ilçe belediyelerle; bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya Karaçoban Meclisinden onay alınmak suretiyle üniversiteler, kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANACAĞI SÜRELER
Belediyemiz KVKK’na uygun olarak, kişisel verilerinizi, sunduğumuz hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır. Ayrıca herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir.
KVKK GEREĞİ KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN DURUMLAR
Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin Açık Rıza’nın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.
›› Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
›› Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
›› Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
›› Belediyemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
›› İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
›› Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
›› İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Belediyemizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
›› Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Belediyemiz tarafından Açık Rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 

KANUN’UN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

Belediyemize internet sitemizde belirttiğimiz şekilde başvurarak kişisel verilerinizin;                                
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f)  KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede veya en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kişisel verilere ilişkin haklar, yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya KEP üzerinden elektronik imzalı olarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Bu çerçevede Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller internet sitemizde açıklanmaktadır.

Belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açık ve ayrıntılı açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.karacoban.gov.tr/karacoban-belediyesi adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Karaçoban Belediyesi Kavaklı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 174 Karaçoban/Erzurum adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilirsiniz.