Karaçoban Belediye Başkanlığı

Birimlerimiz

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVLERİ
*Belediye Başkan Yardımcıları, bağlı oldukları Belediye Başkanlarına gereken
tüm desteği vermekle yükümlüdür.
*Belediye Başkanının verdiği emirleri ve talimatları özenle yerine getirmeleri
gerekmektedir.
Aynı zamanda belediyenin yürüttüğü işlerin takibi, gerekli problemlerin
tespit edilmesi ve uygun çözüm yollarının aranması, bütçenin planlanması,
gelen bağışların takiplerinin yapılması, vatandaşların belediyeden beklenti
-lerinin ve taleplerinin öğrenilmesi ve tüm bu işlemlerin raporlarının
 belediye başkanına sunulması da görevlerindendir.
        YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
*Yazı İşleri Müdürü görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve
Başkan Yardımcısı’ndan gelen talimatlar doğrultusunda, sorumlu olduğu bütün yasal
mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda
personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar. 
*Belediyeye gelen ve Belediyeden giden tüm evrakın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak.
*Başkan’ın havalesi ile birimlerden gelen önergeler çerçevesinde Meclis gündemini hazırlamak.
*Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek.  
*Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda ve evrak kayıtlarında standartların oluşturulması
işlemlerinin yapılmasını sağlamak.   
     EVLENDİRME MEMURUNUN GÖREVLERİ
*Evlenmek isteyen kişilerin başvurularını kabul etmek, evlenme dosyasının hazırlanmasını
koordine etmek.
* Belediye Başkanı adına vekâleten nikâh akdini gerçekleştirmek.
* Başvuruda bulunan kişilerin künyelerinin aile kütüğüne uygun olup olmadığının ve
evlenmelerine engel bir halin bulunup bulunmadığının incelenmesi için gerekli faaliyetlerin
yürütülmesini sağlamak.
*Belirlenen nikâh gününde nikah akdini gerçekleştirmek.
* Evlenen çiftler için evlenme cüzdanının hazırlanmasını sağlamak
* Evlenme akdinin ilçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi ve aile kütüklerine tescil edilmesini
sağlamak.
* Denetimler esnasında İlçe Nüfus Müdürüne gerekli kolaylığın gösterilmesini ve istenen
kütük, dosya ve belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
   MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
*Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini
ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
*İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması
için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir
 ve önerilerde .
*Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde
 tutar, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenler.
*Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri alır, saklar ve ilgililere
 verir veya gönderir.
*Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap,
mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında
hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden sorumludur.
      MALİ HİZMETLER MEMURUNUN GÖREVLERİ
*Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.
*Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından sorumludur.
*Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından
*Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından sorumludur.
*Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten sorumludur.
  
 EMLAK VE İSTİMLAK BİRİMİNİN GÖREVLERİ
 *Kamulaştırma işlemlerini ilgili mevzuatına bağlı kalarak yürütülmesini sağlamak, 
 *Kamulaştırma işlemleri tamamlanan binaların yıkım işlemini gerçekleştirmek,
* Kamulaştırma, kiralama, takas, trampa, devir, alım-satım, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı işlemlerini gerçekleştirmek veya onlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
* Uzlaşma sağlanamayan taşınmazlarla ilgili hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak,
* İlgili mevzuat uyarınca arsa, konut ve işyeri üretmek,
* Toplu konut uygulamaları yapmak ve/veya yaptırmak,
* Hal hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
* Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
             FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 * Fen İşleri bünyesindeki birimlerin yazışmalarını, kayıtlarını ilgili birim ve elemanlara dağıtımını,vatandaşlardan gelen dilekçe ve taleplerin kayda alınarak yasal süresinde ilgisine cevabının verilmesini sağlamak.
 * Müdürlüğün yıllık faaliyet planını stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar.
*Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere plan yapar. 
*Asfalt yol yapımı ve onarımı, tretuar yapımı, imar planlarına uygun olarak yol açılması ve her türlü bakım onarım ve tamiri yapmak, Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak.
FEN İŞLERİ PERSONELİNİN GÖREVLERİ
 * İlçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait asfalt (kaplama,yama vb.) yapılacak yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının belirlenmesini sağlamak. 
*Ana arter yollardaki (üst yapı) problemlerinin belirlenerek Büyükşehir deki ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. 
*Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak görülen aksaklıkları vakit geçirmeden yöneticiye iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak. 
* Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan Sokakları kontrol etmek, program sırası gelmeden ön hazırlık yaptırmak.   
 
     ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
*İşyeri işleticileri ve meskenlerde oturanlar sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi haşaratın ürememesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
*Tüm işyeri ve müessese sahipleri; işyerlerinde işyeri ruhsatını, vergi levhasını, fiyat listesini ve ustalık belgesini görünür yere asması zorunludur.
*Tüm işyeri ve müessese sahipleri; işyerlerinde işyeri ruhsatını, vergi levhasını, fiyat listesini ve ustalık belgesini görünür yere asması zorunludur.
*Çevreyi rahatsız edecek biçimde tiksindirici görüntü yaratacak veya fena koku neşredecek eşya sermek veya kurutmak yasaktır.  
   ZABITA MEMURUNUN  GÖREVLERİ
*Birim Amiri tarafından verilecek görevleri yerine getirerek sonuç hakkında Birim Amirine bilgi vermek,
* İmzaya sunulan ruhsat, yazı ve diğer ișlem dosyalarını inceleyerek imzalamak ve Birim Amirine sunmak,
* Büro personelinin yapmakla yükümlü olduğu görevleri yasa ve yönetmeliğe uygun olarak takip etmek, sevk ve idare ederek varsa aksaklıkları gidermek,
*Birimin içerisinde gördüğü eksikliklerle ilgili olarak birim  makamına rapor sunmak,
*Personelin izin planlarını yaparak, birim makamına sunmak,
* İvedilik arz eden iç ve dıș yazıșmaları takip ederek sonuçlandırmak
*Birime gelen ruhsat müracaatlarını kaydetmek, dosyalamak ișyeri ruhsat komisyonuna veya ilgili bölge ekiplerine vermek,
* İșyerleri ile ilgili ruhsatları hazırlayıp, imzaya sunmak,
 
    ZABITA PERSONELİNİN GÖREVLERİ
*Birim Amiri tarafından verilecek görevleri yerine getirerek sonuç hakkında Birim Amirine bilgi vermek,
* İmzaya sunulan ruhsat, yazı ve diğer ișlem dosyalarını inceleyerek imzalamak ve Birim Amirine sunmak,
* Büro personelinin yapmakla yükümlü olduğu görevleri yasa ve yönetmeliğe uygun olarak takip etmek, sevk ve idare ederek varsa aksaklıkları gidermek,
*Birimin içerisinde gördüğü eksikliklerle ilgili olarak birim  makamına rapor sunmak,
*Personelin izin planlarını yaparak, birim makamına sunmak,
* İvedilik arz eden iç ve dıș yazıșmaları takip ederek sonuçlandırmak
*Birime gelen ruhsat müracaatlarını kaydetmek, dosyalamak ișyeri ruhsat komisyonuna veya ilgili bölge ekiplerine vermek,
* İșyerleri ile ilgili ruhsatları hazırlayıp, imzaya sunmak,
 

bahis siteleri yeni giriş